Informacja dotycząca DM DDPP

Informacja dotycząca Domu Maklerskiego Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA (zwany dalej DM DDPP)


 1. Nazwa domu maklerskiego
  Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities Spółka Akcyjna
  (nazwa skrócona DDPP Securities SA)
 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z DM DDPP
  Pl. Dąbrowskiego 1 lok. 313
  00-057 Warszawa
  tel. +48 22 333 72 65 i +48 22 333 72 63
  fax +48 22 333 72 69,www.ddpp.com.pl
 3. Język, w którym Klient może kontaktować się z DM DDPP i w którym będą sporządzane dokumenty i przekazywane informacje
  język polski
 4. Sposoby komunikowania się Klienta z DM DDPP
  • osobiście w siedzibie DM DDPP
  • telefonicznie pod numerem +48 22 333 72 65 i +48 22 333 72 63
  • wysyłając fax pod numer +48 22 333 72 69
  • za pośrednictwem strony internetowej: www.ddpp.com.pl
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@ddpp.com.pl
 5. Oświadczenie potwierdzające, że DM DDPP posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską DM DDPP
  Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFL/4020/175/21/I/79/01/08/TS z dnia 20 maja 2008 roku

  Nazwa organu Nadzoru
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  tel. +48 22 262-50-00 
  tel. +48 22 262-50-37
 6. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie umowy
  DM DDPP świadczy usługi maklerskie w następujących zakresach:
  • oferowania maklerskich instrumentów finansowych
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
  Szczegółowe zasady świadczenia ww. usług określa:
  • Regulamin prowadzenia działalności w zakresie oferowania maklerskich instrumentów finansowych oraz doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw świadczonych na rzecz klienta detalicznego
  • Regulamin prowadzenia działalności w zakresie oferowania maklerskich instrumentów finansowych oraz doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego
 7. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez DM DDPP usługami
  Wszelkie skargi związane z wykonywaniem usług maklerskich przez DM DDPP mogą być składane do Zarządu DM DDPP lub Inspektora Nadzoru w następujący sposób:
  • pisemnie bezpośrednio w siedzibie DM DDPP
  • z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: biuro@ddpp.com.pl
 8. Konflikt interesów
  DM DDPP podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dobro Klientów. Świadcząc usługi maklerskie DM DDPP w szczególności unika przedkładania interesów jednych Klientów lub interesów DM DDPP nad interesy pozostałych Klientów. W przypadku ewentualnych pytań Klienta, dotyczących zasad zarządzania konfliktem interesów, DM DDPP udziela odpowiedzi na pisemny wniosek Klienta, złożony w siedzibie DM DDPP. DM DDPP zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi w formie informacji przekazanej za pomocą trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej
 9. Raporty ze świadczonych usług
  DM DDPP w czasie wykonywania usług maklerskich utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach danej usługi maklerskiej określane są każdorazowo w umowie z Klientem. Po zakończeniu wykonywania usług maklerskich sporządzany jest raport z wykonania usługi
 10. Opłaty związane ze świadczonymi usługami
  Wynagrodzenie za świadczone przez DM DDPP usługi jest każdorazowo ustalane z Klientem i określone w umowie. Umowa zawierania jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Pozostałe informacje dotyczące DM DDPP