Procedura postępowania DM DDPP dotycząca klasyfikacji klientów

Procedura postępowania Domu Maklerskiego Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA (zwany dalej DM DDPP) dotycząca klasyfikacji klientów


 1. DM DDPP dokonuje klasyfikacji Klientów w oparciu o kryteria określone w:
  • Dyrektywie 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku
  • w sprawie rynków instrumentów finansowych
  • Dyrektywie Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy
  • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wraz z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
  oraz w oparciu:
  • o powszechnie dostępne DM DDPP informacje dotyczące klasyfikowanego Klienta
  • o informacje dostarczone przez Klienta
 2. DM DDPP kwalifikuje każdego ze swoich Klientów do jednej z dwóch kategorii:
  • Klient detaliczny
  • Klient profesjonalny
 3. Klient detaliczny to Klient nie będący Klientem profesjonalnym ani uprawnionym kontrahentem
 4. Klient profesjonalny to Klient, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny należy do dowolnej grupy następujących podmiotów:
  • Instytucje finansowe, w szczególności:
   • banki
   • firmy inwestycyjne
   • zakłady ubezpieczeń
   • fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
   • fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
   • towarowe domy maklerskie
   • narodowy fundusz inwestycyjny
   • animatorzy rynku regulowanego
    - inwestorzy instytucjonalni inni niż wskazani powyżej
    - podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej
    - przedsiębiorcy spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów
  • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro
   Równowartość kwot, wskazanych w euro obliczana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro NBP na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego
  • Jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje
  • Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów
  • lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne
  • Podmioty inne niż wskazane powyżej, które na swój wniosek zostały przez DM DDPP uznane za Klienta profesjonalnego na postawie art. 3 a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 5. Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o zmianę kategorii (wyższa/niższa) przyznanej przez DM DDPP. Wniosek taki Klient składa w formie pisemnej osobiście w siedzibie DM DDPP lub przesyła na adres DM DDPP
 6. Treść i formę wniosku o zmianę kategorii określają: Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej procedury
 7. DM DDPP może dokonać zmiany kategorii Klienta na niższą z własnej inicjatywy, jeżeli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jako klienta profesjonalnego
 8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy zmiany kategorii na wyższą, z czym będzie wiązać się niższy poziom ochrony, DM DDPP ustala wiedzę Klienta w zakresie traktowania Klientów profesjonalnych, a Klient stwierdza na piśmie, że jest świadomy konsekwencji utraty takiej ochrony
 9. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 DM DDPP informuje Klienta na piśmie o podjętej decyzji (dotyczy przypadków zmiany kategorii na wyższą)
 10. DM DDPP, mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i działając w najlepiej pojętym interesie Klienta, może odmówić zmiany kategorii na wyższą
 11. Ostateczną decyzję o zmianie kategorii Klienta podejmuje DM DDPP
 12. Dokumenty związane ze zmianą kategorii (wnioski, pisma, odpowiedzi) są przechowywane wraz z umową zawartą z Klientem
 13. Niniejsza procedura została zatwierdzona przez Zarząd DM DDPP i wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2010 roku

Pliki do pobrania