Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw

Procedura klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA

Procedura klasyfikacji Klientów w Domu Maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Procedura określa zasady klasyfikacji Klientów DM DDPP w ramach świadczonych na ich rzecz usług maklerskich przy uwzględnieniu określonych w obowiązujących przepisach prawa kategorii Klientów oraz zasad postępowania DM DDPP w przypadku zmian nadanej Klientowi kategorii.
 2. Użytym w Procedurze wyrażeniom nadaje się następujące brzmienie:
  DM DDPP – Dom Maklerski Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA;
  Procedura – niniejsza procedura;
  Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  Instrumenty finansowe - instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
  a) która zawarła umowę o świadczenie usługi maklerskiej z DM DDPP albo
  b) która podejmuje, lub wobec której podejmowane są czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej;
  Klient Detaliczny - podmiot niebędący klientem profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 Ustawy;
  Klient Profesjonalny – to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 Ustawy, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:
  1. bankiem,
  2. firmą inwestycyjną,
  3. zakładem ubezpieczeń,
  4. funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  5. funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321),
  6. towarowym domem maklerskim,
  7. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
  8. inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,
  9. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,
  10. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
  11. przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
   – suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
   – osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000 euro,
   – kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
  12. organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
  13. innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
  14. podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który jest traktowany jak klient profesjonalny na podstawie złożonego w DM DDPP żądania, o którym mowa w art. 3a Ustawy,
  Uprawniony Kontrahent - to:
  1. klient profesjonalny, o którym mowa w pkt 39b lit. a–j oraz l–m Ustawy, z którym firma inwestycyjna, w ramach świadczenia usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,
  2. klient profesjonalny, o którym mowa w pkt 39b lit. k, który na swój wniosek został przez firmę inwestycyjną uznany, na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia 2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którym firma inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,
  3. klient z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  Regulacje - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych;
  Umowa – zawarta z Klientem umowa o świadczenie usług maklerskich;
  Usługa maklerska - usługa w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 6, art. 69 ust. 4 pkt 3 i art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy;
 3. Pojęcia niezdefiniowane w Procedurze, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

II. ZASADY KLASYFIKACJI KLIENTÓW

§ 2

DM DDPP nadaje Klientowi w ramach Procedury jedną z następujących kategorii:

 1. Klient Detaliczny,
 2. Klient Profesjonalny,
 3. Uprawniony Kontrahent.

§ 3

 1. DM DDPP przed zawarciem Umowy wybiera dla Klienta przy uwzględnieniu Regulacji odpowiednią kategorię oraz informuje Klienta o:
  1. przyznanej kategorii,
  2. zakresie ochrony, jaka mu przysługuje w związku z kategorią, która została mu wybrana,
  3. możliwości złożenia wniosku o zmianę kategorii i wynikającego ze zmiany kategorii zakresu ochrony.
 2. Nadanie Klientowi określonej kategorii jest jednolite dla poszczególnych Instrumentów Finansowych oraz Usług Maklerskich oferowanych przez DM DDPP.

III. ZASADY OCHRONY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KLIENTÓW

§ 4

 1. Poszczególnym kategoriom Klientów przysługuje różny stopień ochrony:
  1. Klient Detaliczny - wysoki stopień ochrony,
  2. Klient Profesjonalny – średni stopień ochrony,
  3. Uprawniony Kontrahent – niski stopień ochrony.

§ 5

 1. Zakres ochrony Klienta Detalicznego obejmuje przekazywanie przez DM DDPP:
  1. informacji oraz zasad zawartych w niniejszej Procedurze,
  2. informacji o DM DDPP,
  3. informacji o stosowanych przez DM DDPP zasadach zarządzania konfliktami interesów,
  4. polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, oraz oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym oraz wiedzy z zakresu Instrumentów finansowych i Usług maklerskich celem ustalenia ich adekwatności dla Klienta.
 2. Zakres ochrony Klienta Profesjonalnego obejmuje przekazywanie przez DM DDPP:
  1. informacji oraz zasad zawartych w niniejszej Procedurze,
  2. informacji o DM DDPP,
  3. informacji o stosowanych przez DM DDPP zasadach zarządzania konfliktami interesów,
  4. polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, oraz na życzenie Klienta ocenę wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym oraz wiedzy z zakresu Instrumentów finansowych i usług maklerskich celem ustalenia ich adekwatności dla Klienta.
 3. Zakres ochrony Uprawnionego Kontrahenta obejmuje przekazywanie przez DM DDPP:
  1. informacji oraz zasad zawartych w niniejszej Procedurze,
  2. informacji o DM DDPP,
  3. informacji o stosowanych przez DM DDPP zasadach zarządzania konfliktami interesów,
  4. polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

IV. ZASADY ZMIANY KLASYFIKACJI

§ 6

 1. Klientowi przysługuje prawo wnioskowania o zmianę kategorii Klienta przyznanej mu przez DM DDPP (wzory stosownych wniosków według rodzaju wnioskowanej zmiany stanowią załączniki od 1 do 4 do Procedury).
 2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie kategorii Klienta Profesjonalnego Klient Detaliczny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu co najmniej dwóch spośród następujących kryteriów:
  1. Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
  2. wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro,
  3. Klient lub osoby uprawnione, zawierające transakcje w imieniu i na rzecz Klienta DM DDPP pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymagało wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone na jego rzecz przez DM DDPP na podstawie zawieranej Umowy. Równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego.
 3. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do przekazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia kryteriów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Informację w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przypisanej Klientowi kategorii DM DDPP przekazuje Klientowi w formie pisemnej. Jednocześnie DM DDPP informuje Klienta o poziomie ochrony stosowanej przez DM DDPP dla poszczególnych kategorii Klientów.
 5. Klient zobowiązany jest do przekazania DM DDPP informacji o zmianie danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta, jak Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.
 6. W przypadku powzięcia informacji przez DM DDPP, że Klient przestał spełniać kryteria klasyfikujące go jak Klienta Profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy, DM DDPP niezwłocznie informuje Klienta o zaklasyfikowaniu go do kategorii Klienta Detalicznego.
 7. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta, DM DDPP może odmówić zmiany kategorii na wyższą.
 8. Ostateczną decyzję w przedmiocie zaklasyfikowania do danej kategorii Klienta podejmuje DM DDPP.
 9. Niniejsza procedura została zatwierdzona przez Zarząd DM DDPP w dniu 17 stycznia 2020 r.

Pliki do pobrania